Privacy Statement

CBMK verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CBMK.

Begripsbepaling

In dit Privacy Statement worden de volgende begrippen gebruikt.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook financiële gegevens.
Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw
gegevens uit onze administratie.
Externe dienstverlener: Organisaties die met ons een overeenkomst
hebben gesloten.
Opdrachtgevers: Organisaties die met ons een overeenkomst
hebben gesloten.
Debiteuren: De opdrachtgevers/klanten van onze
Opdrachtgevers.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen ons en onze
Opdrachtgevers waarin is bepaald onder welke voorwaarden wij diensten verrichten.
Vorderingen: Vorderingen van Opdrachtgevers op haar
Debiteuren uit hoofde van de door
Opdrachtgevers geleverde producten en/of
diensten.
Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die het doel en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt in de zin van de AVG. Degene die feitelijk bepaalt wat er met de gegevens gebeurt.
Betrokkenen: Natuurlijke personen, zijnde Externe
dienstverleners, Opdrachtgevers of Debiteuren waarvan wij gegevens verwerken

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

CBMK is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoons- gegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing de volgende entiteiten binnen de
CBMK-groep, zijnde:

A. CollactiveBMK Preventie B.V.   (Handelsregister: 56191669) 
B. CollactiveBMK Incasso B.V.  (Handelsregister: 17081281) 
C. Deqt B.V.      (Handelsregister: 67924336) 
D. CBMK Data & Insights B.V.  (Handelsregister: 81435037) 
E. CBMK Customer Care B.V. (Handelsregister: 17285275) 

Bezoekadres: Henri Wijnmalenweg 5, 5657 EP Eindhoven
Postadres: Henri Wijnmalenweg 5, 5657 EP Eindhoven

3. Van wie verwerkt CBMK Persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Debiteuren;
 • (Potentiële) klanten van onze opdrachtgevers;
 • (Potentiële) Opdrachtgevers;
 • Externe dienstverleners.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij een opdrachtgever hierom verzoekt of een betrokkene buiten de EER woonachtig is. Indien wij wel persoonsgegevens van buiten de EER verwerken, doen wij dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet- en regelgeving. De wetgeving van andere landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt CBMK ervoor dat er passende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

Als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht de medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit privacy statement aan hen geven. De medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

4. Van wie ontvangt CBMK Persoonsgegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens van:

 • De persoon in kwestie;
 • Debiteuren;
 • (Potentiële) Opdrachtgevers in het kader van de Overeenkomst;
 • Zustermaatschappijen;
 • Openbare bronnen (zoals internet, Kamer van Koophandel, Kadaster, CBS, documentverificatie- en signaleringsregisters, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, rechtspraak, Staatscourant, dag- en weekbladen), niet-openbare bronnen (zoals (handels)informatiebureaus) en externe dienstverleners (zoals deurwaarders, advocaten en andere partners).

Voor zover onze Opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar relatie vaststelt, is onze Opdrachtgever zelf de Verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal CBMK deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als “verwerker” verwerken.

Ook als “verwerker” zal CBMK naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Welke Persoonsgegevens verwerkt CBMK?

Wij verwerken de navolgende categorieën van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:

-Identificerende gegevens en contactgegevens zoals: naam, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
-Financiële- en economische gegevens zoals: bankrekeningnummer, betaalgegevens, betaalgedrag, insolventiegegevens en verhaalbaarheidsgegevens.
-Overige gegevens zoals: interesses, beroep, opleiding, samenstelling gezin en woningkenmerken.

6. Verwerkt CBMK ook bijzondere persoonsgegevens?

CBMK verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Bijzondere persoonsgegevens worden niet bewaard.

7. Waarom heeft CBMK Persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken Persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn en samenhangen met onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

**1. Credit Management **
o Wat houdt dit doel in?
De dienstverlening van CBMK is er onder andere op gericht om ervoor te zorgen dat de uitstaande facturen van haar Opdrachtgevers zo snel als mogelijk worden betaald. CBMK zorgt voor effectief credit management door een synergie tussen preventie en incasso, bestaande uit onder meer:
• Het controleren van de juistheid van de door Opdrachtgevers aangeleverde documenten;
• Het versturen van herinneringen, aanmaningen en sommaties aan Debiteuren om vorderingen te incasseren;
• Het adviseren van Opdrachtgevers over het nemen van verdere (gerechtelijke) stappen;
• Het opstellen van processtukken om vorderingen te incasseren;
• Het verwerken van retourinformatie van Debiteuren ten behoeve van een correcte en volledige behandeling;
• Het afrekenen van de vorderingen aan Opdrachtgevers. .

**2. Gegevens omtrent betaalgedrag en kredietwaardigheid: **
o Wat houdt dit doel in?
In het kader van onze dienstverlening voeren wij credit-checks uit op Debiteuren. Onder andere aan de hand van de resultaten van de credit-checks besluiten wij of er wel of geen betalingsregeling wordt gesloten, dan wel of er wel of geen gerechtelijke procedure wordt opgestart. Wij maken ook kredietscores en profielen om de financiële risico’s voor onze opdrachtgevers in kaart te brengen. Hiervoor valideren en verrijken wij persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door persoonsgegevens te delen met zusterbedrijven en andere zakelijke partners (deurwaarders, (handels)informatiebureaus etc.), indien dat nodig is voor onze dienstverlening.

Wij nemen geen uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten met rechtsgevolg, noch adviseren wij onze opdrachtgevers dat te doen. Wij verstrekken uitsluitend informatie aan onze opdrachtgevers en beslissen dus niet over bijvoorbeeld het aangaan of continueren van een overeenkomst. Onze dienstverlening is bedoeld om opdrachtgevers te helpen bij het nemen van een besluit, waarbij altijd mensen betrokken zijn.

**3. Verificatie van de Debiteur bij verzoek om inzage, verwijdering, verbetering, aanvulling, of afscherming van persoonsgegevens **
o Wat houdt dit doel in?
Indien een Debiteur inzage in, of verwijdering, verbetering, aanvulling, of afscherming van zijn/haar persoonsgegevens wenst, controleren wij aan de hand van een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs of het verzoek daadwerkelijk door de Debiteur in kwestie is gedaan. Zodra de identiteit van Debiteur is geverifieerd, wordt de kopie van zijn/haar paspoort of identiteitsbewijs vernietigd.

**4. Verificatie van de (Potentiële) Opdrachtgever / Externe dienstverleners bij het aangaan van de overeenkomst **
o Wat houdt dit doel in?
Indien een overeenkomst met Opdrachtgever / Externe dienstverlener wordt gesloten, controleren wij of de deze door degene die daartoe bevoegd is, is ondertekend.

**5. Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening **
o Wat houdt dit doel in?
Om je goed van dienst te kunnen blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

**6. Voor promotie- en marketingdoeleinden **
o Wat houdt dit doel in?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen.

Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@cbmk.nl.

**7. Voor archiefdoeleinden **
Wij archiveren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Willen wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

8. Op welke rechtsgrond verwerkt CBMK persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met name omdat die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de overeenkomst tussen opdrachtgever en debiteur. Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CBMK of van onze opdrachtgevers.

Door persoonsgegevens aan opdrachtgevers te verstrekken, worden deze bijvoorbeeld in staat gesteld hun risico’s te beheersen, inzicht te krijgen in (potentiële) zakelijke relaties en zich te weren tegen fraude. Hiermee wordt een eerlijk handelsklimaat nagestreefd voor zowel bedrijf als particulier en leveren wij een bijdrage aan het voorkomen en beperken van financiële risico’s.

9. Aan wie verstrekt CBMK persoonsgegevens?

Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter uitvoering van de opdracht (denk aan: advocaten, deurwaarders en andere partners) of voor promotie- en marketing doeleinden.

Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van jouw persoonsgegevens garandeert.

10. Hoe lang bewaart CBMK persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De verwerking duurt voort zolang als noodzakelijk is voor het innen van de vordering en het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot vorderingen dan wel zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht. Na afloop van de voornoemde termijn kunnen de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd worden gearchiveerd te behoeve van geschillenbeslechting, statisch of historisch onderzoek of archiefbeheer. De wettelijke bewaartermijn voor het bewaren van een debiteurenadministratie is 7 jaar.

11. Hoe beveiligt CBMK persoonsgegevens?

CBMK hanteert strenge voorschriften om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen en wij werken strikt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Daarnaast conformeren wij ons aan het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus dat staat voor:

 • Bescherming van de positie van personen en organisaties waarover gegevens worden verzameld.
 • Maatschappelijk verantwoorde behandeling.
 • Correcte afhandeling van klachten en een beroepsmogelijkheid.
  Wij hanteren een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn beschreven om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden hiervan zijn fysieke en digitale toegangsbeveiliging (gebruikersnamen, wachtwoorden), beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van onze data-infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging. Medewerkers van CBMK en derden, die kennis kunnen nemen van de door ons verwerkte gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor hebben wij alles in het werk gesteld om misbruik van gegevens te voorkomen.

12. Kan ik zien welke persoonsgegevens CBMK van mij verwerkt?

Ja, je hebt – met redelijke tussenpozen – recht op inzage. Je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over je zijn verwerkt via info@cbmk.nl.
Mochten de gegevens niet kloppen of vind je het niet nodig dat ze zijn verwerkt, dan kun je een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via info@cbmk.nl.

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je eveneens indienen via voormeld e-mailadres. De wettelijke termijn voor afhandeling van jouw verzoek is één maand. Wij streven er echter naar je binnen vijf werkdagen van een reactie te voorzien.
Om je identiteit vast te kunnen stellen, zullen wij je verzoeken enkele verificatievragen te beantwoorden.

De door jou toegezonden correspondentie wordt drie maanden na afhandeling van jouw laatste verzoek verwijderd.

 1. Kan CBMK dit Privacy Statement wijzigingen?
  CBMK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt in maart 2022.